Печат

Обучение на студенти и специализанти

УМБАЛ – РУСЕ АД – база за широкоспектърно практическо обучение на студенти и специализанти
 
УМБАЛ-Русе АД е най–голямото лечебно заведение за болнична помощ с между областен  статут в Централен северен регион и традиционно осъществява следдипломно обучение на медицински кадри и практическо обучение на студенти, като част от предмета си на дейност.  
След  проведен  акредитационен  одит през 2011 г. и 2013 г.  и  на  основание  на Заповед № РД-01-32 / 21.02.2012 г. и Заповед № РД-01-116 / 21.06.2013 г. на МЗ, УМБАЛ-Русе АД получи отлична акредитационна оценка за срок от 5 /пет/ години на възможностите си за провеждане на широкоспектърно базово обучение, характерно за най-реномираните университетски болници в страната, в следните направления:
 
1. Практическо обучение / учебна практика и преддипломен стаж / на студенти от факултетите по „Медицина” и  „Здравни грижи” към медицинските университети от цялата страна;
 
2. Следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност по:
• Акушерство и гинекология;
• Анестезиология и интензивно лечение;
• Вътрешни болести;
• Гастроентерология;
• Ендокринология и болести на обмяната;
• Инфекциозни болести;
• Кардиология;
• Клинична лаборатория;
• Клинична хематология;
• Микробиология;
• Неврохирургия;
• Неонатология;
• Нервни болести;
• Нефрология;
• Образна диагностика;
• Обща и клинична патология;
• Ортопедия и травматология;
• Очни болести;
• Педиатрия;
• Пластично възстановителна и естетична хирургия;
• Ревматология;
• Съдебна медицина;
• Съдова хирургия;
• Трансфузионна хематология;
• Урология;
• Ушно-носно-гърлени болести;
• Физикална и рехабилитационна медицина;
• Хирургия.
 
 
3. Следдипломно обучение на лица с образователна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи”  за придобиване на специалност по:
• Анестезиология и интензивни грижи за медицински сестри и акушерки;
• Операционна и превързочна техника.
 
Лечебното заведение е средище за провеждане на клинично-образователна дейност в съответствие с медицинските стандарти и единните държавни изисквания, тъй като разполага с утвърдени медицински специалисти, 11  лица с научна степен, от които 6 хабилитирани лица, оборудвано е с високотехнологична медицинска апаратура, инструментариум, учебни зали, информационна система, мултимедия и богат библиотечен фонд.
 
За периода от 2012 г. до  2016 г. 52 лекари, които са зачислени за специализация в  медицинските отделения на МБАЛ-Русе АД по Наредба 34 / 2006 и Наредба 1 / 22.01.2015 г. са придобили специалност  в системата на здравеопазването. 
Ежегодно в медицинските структури на лечебното заведение провеждат учебна практика и/или пред дипломен клиничен стаж студенти по „Медицина” и студенти от факултетите по „Здравни грижи” на основание на сключени договори за съвместна дейност с МУ – Плевен  и РУ ”А.Кънчев”.
Последно обновяване: Неделя, 09 Април 2017 16:34
Печат

МБАЛ Русе учредява стипендии за студенти

ЗАПОВЕД
№ 777 / 04.11.2016 г.
 
На основание чл.69, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ, във връзка с чл. 5 от Вътрешните правила за финансиране от МБАЛ-Русе АД на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности
НАРЕЖДАМ:
МБАЛ-Русе АД учредява стипендии за студенти за 2016 г. по брой, период на изплащане и специалности, както следва:
1. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“ - 5 бр. стипендии с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
2. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Лаборант“ - 1 бр. стипендия с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
3. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Рехабилитатор“ - 1 бр. стипендия с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
Заинтересованите лица подават изискуемите документи по реда на чл. 9 от Вътрешните правила за финансиране от МБАЛ-Русе АД на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности в деловодството на Болницата.
Постъпилите документи се разглеждат и класират от комисия, която се свиква при необходимост в последния петък от съответния календарен месец. На същата дата комисията провежда събеседване с лицата, кандидатстващи за стипендия.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на началниците на отделения, упълномощеното лице за връзка с обществеността за публикуване на сайта на болницата, главна медицинска сестра, ОУЧР и ФСО за сведение и изпълнение.
 
Изпълнителен директор: д-р Иван Стоянов
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Zapoved studenti.pdf)Zapoved studenti.pdfЗАПОВЕД 777 / 04.11.201672 kB09.11.201609.11.2016
Последно обновяване: Сряда, 09 Ноември 2016 17:26
Печат

МБАЛ Русе учредява стипендии за студенти

ЗАПОВЕД
№ 904 / 08.12 2015 г.

На основание чл.69, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ, във връзка с чл. 5 от Вътрешните правила за финансиране от МБАЛ-Русе АД на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности
НАРЕЖДАМ:

МБАЛ-Русе АД учредява стипендии за студенти за 2015 г. по брой, период на изплащане и специалности, както следва:
1. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“ - 5 бр. стипендии с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
2. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Лаборант“ - 1 бр. стипендия с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
3. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Рехабилитатор“ - 1 бр. стипендия с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца

Заинтересованите лица подават изискуемите документи по реда на чл. 9 от Вътрешните правила за финансиране от МБАЛ-Русе АД на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности в деловодството на Болницата.
Постъпилите документи се разглеждат и класират от комисия, която се свиква при необходимост в последния петък от съответния календарен месец. На същата дата комисията провежда събеседване с лицата, кандидатстващи за стипендия.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на началниците на отделения, упълномощеното лице за връзка с обществеността за публикуване на сайта на болницата, главна медицинска сестра, ОУЧР и ФСО за сведение и изпълнение.

Изпълнителен директор: д-р Иван Стоянов
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Z_904_081215.pdf)Z_904_081215.pdfЗаповед 904 от 18.12.2015681 kB15.12.201515.12.2015
Последно обновяване: Вторник, 23 Февруари 2016 10:03
Печат

Свободни места за специализация към 1 януари 2018

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни места за специализация към 01.01.2018г.:
 
1. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
2. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 1 бройки
3. Лекар, специализант по „Гастроентерология“ – 1 бройки
4. Лекар, специализант по „Клинична хематология“ – 2 бройка
5. Лекар, специализант по „Неонатология“ – 1 бройка
6. Лекар, специализант по „Образна диагностика“ - 1 бройка
7. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 2 бройки
8. Лекар, специализант по „Ортопедия и травматология“ - 1 бройка
9. Лекар, специализант по „Педиатрия“ - 1 бройка
 
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887377, мобилен: (087) 8385069
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  
д-р Иван Стоянов, изпълнителен директор на «МБАЛ-Канев»
Последно обновяване: Четвъртък, 06 Август 2015 15:30