Печат

Звено за функционална УНГ диагностика

Разположение
Към УНГ отделение е разкрито звено за функционална УНГ диагностика. Намира се в старата сграда на болницата, етаж 3, кабинети 16 и 19, и включва:
• к-т 16 - Приемен кабинет - специалисти от отделението осигуряват консултативни прегледи в приемния кабинет - всеки работен ден от 8 до 13 ч.
• к-т 16 - Отоневрологичен кабинет - всеки работен ден от 8 до 13 ч.
• к-т 19 - Аудиометричен кабинет с тиха камера – за изследване на слуха - всеки работен ден от 7 до 11 ч. 
• к-т 19 - фониатричен кабинет - за изследване на гласа - всеки работен ден от 11 до 13 ч.
Профил
• Специализирана ЛКК след представяне на комплект документи изготвя протоколи за слухопротезиране.
• Пациентите се насочват от ОПЛ, УНГ или друг специалист.
Прием на пациенти
• При постъпване на болен в спешно състояние лекарят в приемния кабинет е задължен да приеме медицинските документи на пациента, да снеме анамнеза, да осъществи основен клиничен преглед и назначи необходимия обем лабораторни и инструментални изследвания. При уточнена диагноза или продължаващи диференциално-диагностични търсения пациентът се хоспитализира в отделение по ушно-носно-гърлени болести.
• При постъпване на пациент в планов порядък, лекарят в приемния кабинет е задължен да приеме медицинските документи на пациента, да снеме анамнеза, да осъществи основен клиничен преглед съобразено при необходимост с "Лист на чакащите", назначава необходимите допълнителни изследвания и консултации (вътрешни болести, анестезиология и интензивно лечение, клинична алергология и други медицински специалности), проверява медицинските документи от извършените изследвания в извънболничния етап, подготвя документите за хоспитализация (история на заболяване, други задължителни формуляри).
• Спешно или планово постъпващите пациенти се подлагат на задължителен санитарно-хигиенен преглед и обработка. 
• При постъпване в отделението пациентите трябва да носят чаша, вилица, лъжица, тоалетни принадлежности, пижама/ношница, термометър, лична амбулаторна карта, документ за самоличност, рецептурна книжка и документи от ТЕЛК (ако имат такива).
Контролни прегледи
Необходимост от контролни прегледи в болницата след изписването: Пациентът има право на два консултативни прегледа в рамките на един месец след изписването в УНГ Диагностично-консултативния кабинет ет.3 № 16 от 10.30-12.30 ч.
Контакти
• Телефони: (082)887209
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 08:52