Печат

Отделение за функционална диагностика на нервната система

Разположение
• Разположено е в Терапевтичния блок (стара сграда) на болницата
Екип
• Началник на отделението е д-р Нели Петрова, дм - специалист невролог с придобита квалификация по клинична невропсихология и дементология, електроенцефалография и магистратура по здравен мениджмънт.
• В отделението работят 6 лекари, всички имат призната клинична специалност по неврология и допълнителна квалификация по функционална диагностика, 1 клиничен психолог и медицинска сестра.
Профил
• Отделение за функционална диагностика на нервната система е структура за извършване на високоспециализирани изследвания на нервната система, както и невропсихологични изследвания и оценка на всички когнитивни сфери. То е единственото такова специализирано отделение в Северо-Източна България (извън университетските болници). С това МБАЛ-Русе АД отговаря на съвременните европейски стандарти за комплексна диагностика и лечение на неврологичните заболявания.
• Целеви контингент за извършваните високоспециализирани изследвания в отделението са рисковите контингенти и болните с мозъчно-съдова болест; пациенти с паметови и екзекутивни нарушения, отклонения в емоционално-поведенческата сфера; лицата с повишен риск за развитие на деменция; с дългогодишна медикаментозно рефрактерна епилепсия; с дегенеративни изменения на гръбначния стълб и периферно-нервни усложнения на системни метаболитни, съдови и травматични заболявания.
• Извършват се следните здравни услуги: своевременна, качествена и ефективна функционална диагностика на нервната система при хоспитализирани и амбулаторни пациенти; невропсихологични изследвания и диагностика на когнитивни нарушения при органични увреждания на централната нервна система; специализирана консултативна и методична помощ; активно участие в процедурите по установяване на мозъчна смърт и осигуряване на донори за органна трансплантация; специализирани психологични консултации, сесии по индивидуална и групова психотерапия; учебна база за обучение и квалификация на специализиращи лекари, кинезитерапевти, ерготерапевти и медицински сестри; дейности по промоция на здравето.
• В структурата на отделението са включени специализирани кабинети за електроенцефалография (ЕЕГ), електромиография и евокирани потенциали (ЕМГ и ЕП), ултразвукова диагностика (невросонология) на екстракраниални магистрални и базални мозъчни съдове (УДС на ЕМС и БМС), клинична невропсихология и дементология, афазиология и езикова рехабилитация.
Кабинет по невросонология на екстракраниали и мозъчни съдове
• Ултразвуковата диагностика (невросонология) е широко разпространен неинвазивен скринингов метод за изследване на мозъчното кръвообръщение, основан на доплеровия принцип. Изследванията се извършват с 2 доплерови сонографи: Ехplorer CVS и триплекс Philips HD 11 XE Ultrasound System.
Екип: Д-р Красимира Петрова, Д-р Геновей Узунов, Д-р Искра Александрова, Д-р Валентин Йотов
Телефон: (082) 887473
Кабинет по електроенцефалографии
• Електроенцефалографията (ЕЕГ) представлява атравматичен метод за транскраниална регистрация на електричните потенциали на мозъка. Тя е раздел от електрофизиологията, която позволява мониториране на промените във функционалното състояние на централната нервна система. Изследванията се извършват с 2 дигитални 32-канални електроенцефалографи: Phoenix и Nihon-Koden.
Екип: Д-р Нели Петрова, Д-р Анна Руменова
Телефон: (082) 887265
Кабинет по електромиография и евокирани потенциали
• Електромиографията (ЕМГ) е раздел от неврофизиологията и включва методи за отвеждане и регистрация на спонтанната и предизвикана биоелектрична активност от мускулите и периферните нерви, запаметяването и за последващ анализ. Изследванията се извършват с апарат: 4-канален Neuromed Spectrum.
Екип: Д-р Иван Лисичков, Д-р Валентин Йотов
Телефон: (082) 887253
Кабинет по клинична невропсихология
• Невропсихологията изучава нарушенията във висшите корови функции и човешкото поведение при органични увреждания на централната нервна система. Невропсихологичното изследване включва прилагане на тестови методи, скали и стандартизирани невропсихологични батерии за анализ, оценка и определяне на специфичния профил на когнитивните нарушения.
Екип: Д-р Нели Петрова, Клиничен психолог Анжела Щрос
Телефон: (082) 887388
Кабинет по клинична психология, афазиология и езикова рехабилитация
• Осъществяване на ранна и прецизна афазиологична диагностика, провеждане на своевременна когнитивна и езикова рехабилитация като се цели оптимизиране на диагностиката, терапията и рехабилитацията на пациентите с дегенеративни и мозъчно-съдови заболявания.
Екип: Клиничен психолог Анжела Щрос
Телефон: (082) 887413; (082) 887388
МБАЛ Русе - Отделение за функционална диагностика на нервната системаМБАЛ Русе - Отделение за функционална диагностика на нервната системаМБАЛ Русе - Отделение за функционална диагностика на нервната система
Последно обновяване: Сряда, 03 Декември 2014 23:23