Печат

Отделение Гинекология

Разположение
Отделение Гинекология се намира на втори етаж в АГ-комплекс към МБАЛ Русе АД. Разполага с 15 болнични легла за активно лечение и с необходимите помещения за осъществяване на лечебните дейности
Две операционни зали и една манипулационна зала, в които се осигурява непрекъснат 24-часов режим на работа
Към отделение Гинекология функционират още:
Диагностично - консултативен кабинет, където става приема на пациентки 24 часа в денонощието.
Противостерилитетен кабинет, където се извършва хистеросалпингография, инсеминации, хидротубации.

Всички помещения отговарят по размери на националните стандарти и са осигурени с полагащите им се аксесоари. 
 
Профил и апаратура
В отделение Гинекология се извършват следните дейности и услуги:
- спешен и планов прием на жени с гинекологични заболявания за консервативно и/или оперативно лечение (включително с урологични и онкологични заболявания)
- хирургични интервенции с диагностична и/или терапевтична цел
- лапароендоскопска диагностика;
- съвременни диагностични процедури, като колпоскопия, хистероскопия, цистоскопия, резектоскопия, амниоцентеза
- прекъсване на бременност по желание и по медицински показания
- прием и наблюдение на бременни с различна патология на бременността независимо от гестационния срок
- амбулаторни прегледи, цитонамазки, вагинална УЗ диагностика срещу заплащане
- обучение на студенти и специализанти по медицина
 
Отделение Гинекология разполага с ехограф с абдоминален и вагинален трансдюсер, колпоскоп, лапароскоп, хистероскоп, цистоскоп, резектоскоп, аспирационна (вакуум) помпа, електрокоагулатор и необходимото оборудване за малки и големи оперативни интервенции.
 
На разположение в отделението 24 часа в денонощието е екип от акушер-гинеколог, анестезиолог и операционна акушерка за извършване на спешни операции.
 
В отделение Гинекология се извършва лечение по следните клинични пътеки:
КП №142 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания
КП №143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
КП №144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 гестационна седмица
КП №145 Нерадикално отстраняване на матката
КП №146 Радикално отстраняване на женски полови органи
КП №147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
КП №148 Оперативни процедури за задържане на бременност
КП №149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
КП №150 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
КП №151 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
КП №152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
КП №153 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация.
 
Прием в отделението
• Плановият прием в отделение Гинекология се извършва след първоначален преглед от акушер-гинеколог в Диагностично-консултативния кабинет, разположен на първи етаж в АГ-комплекс. При първоначалния преглед се изяснява проблема на пациента и необходимостта от хоспитализация, преглеждат се направените в доболничната помощ изследвания и по преценка се назначават нови изследвания и/или консулти с други специалисти. Ако пациентката е за планова оперативна интервенция задължително се консултира с анестезиолог и се записва в „Листа на чакащите”. Посочват се дата и час на постъпване, необходимият набор документи, консумативи и тоалетни принадлежности. Плановата хоспитализация се извършва с Направление за хоспитализация, издадено от личния лекар или специалист от извънболничната помощ.
• Спешният прием в отделение Гинекология се извършва 24 часа в денонощието от дежурният лекар акушер-гинеколог и акушерка. На разположение 24 часа в денонощието са анестезиолог и операционна акушерка. При приема се проверява здравно-осигурителния статус на пациентката и се изяснява реда за заплащане на оказваната медицинска помощ.Необходимите прегледи,изследвания, консулти и попълване на документацията се извършва в отделението.
• След обработка на документите по приемането в ДКК на отделението, пациентката се придружава от акушерка до манипулационната на втори етаж, където се извършват назначените допълнително изследвания от приемащия лекар. Настаняването на легло в болничната стая, запознаването с болничният режим в отделението и с правата и задълженията на пациента по време на неговия престой се извършва от дежурната акушерка. 
За удобство на родилките и техните близки във фоайето на комплекса има възможност за ежедневни свиждания от 17-18 часа.
 
Напускане на отделението
При изписване на пациент от отделението се издават:
- Епикриза в два екземпляра. Получава се срещу подпис на пациента (родителя/ настойника), отразен в ИЗ.
- Болничен лист (при необходимост)
- Рецепта (при необходимост)
- Кръвна група (при оперативни интервенции)
- Финансов документ за извършени плащания (потребителска такса, избор на екип/лекар, допълнително поискани услуги, консумативи и др.)
 
Оперативна дейност
• В отделение Гинекология освен класически оперативни интервенции се извършват и безкръвни операции при:
- оперативно лечение на миоми
- оперативно лечение на кисти на яйчниците
- поликистоза на яйчниците
- извънматочна бременност
- стерилитет
- стерилизация на тръби
- диагноза и лечение на тазовия болков синдром
- ендометриоза 
Безкръвните операции гарантират на пациентките кратък болничен престой (до 3 дни), бързо следоперативно възстановявяне и минимални следи от операцията без белези от разрези.
 
• В отделение Гинекология се извършват урогинекологични операции при:
- десцензус на влагалище и матка (изсипване на женските полови органи)
- инконтиненция на урината (изпускане по малка нужда)
Извършват се и безкръвни (Слинг операции) по посочените проблеми/
 
• В отделение Гинекология се извършват онкогинекологични операции по преценка на специалистите в зависимост от стадия на заболяването при злокачествено заболяване на матката или яйчниците. 
 
Специалисти
В отделението работят пет лекари, всички със специалност по Акушерство и гинекология и придобити допълнителни квалификации в областта на Акушерството и гинекологията. 
Д-р Георги Хубчев - началник на отделение Гинекология, е със специалност по Акушерство и гинекология и допълнителна квалификация по Здравен Мениджмънт. Притежава допълнителна квалификация по урогинекология, онкогинекология и лапароскопска хирургия, колпоскопия, гинекологична ендокринология и 4 D ехография - антенатална диагностика. Член на Европейската асоциация по урогинекология.
Д-р Светла Христова – старши лекар в отделение Гинекология е със специалност по Акушерство и гинекология и допълнителна квалификация по "Ултразвукова диагностика"
Д-р Петър Зарзаланов - специалист по Акушерство и гинекология и борба със стерилитета и допълнителна квалификация по "Ехографска диагностика в АГ” и по "Колпоскопия".
Д-р Луиза Тончева - специалист по Акушерство и гинекология и допълнителна квалификация по "Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията", по "Колпоскопия" и "Гинекологична ендоскопия"
Д-р Боян Атанасов - специалист по Акушерство и гинекология
Галя Добрикова - старша акушерка - висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър” по „Управление на здравните грижи”.
 
В отделение Гинекология има разкрити 13,5 длъжности за специалисти по здравни грижи, от които: 
1 (една) длъжност „старша акушерка”
1 (една) длъжност „медицински секретар
0.5 длъжност „акушерка за борба със стерилитета”
7 (седем) длъжности „акушерка”
Всички акушерки работят на месечен работен график, изготвен от старшата акушерка и осигуряващ присъствието на минимум една акушерка 24 часа в денонощието.
В операционна зала са разкрити:
4 (четири) длъжности „операционна акушерка”, които работят на общ график с анестезиологичните акушерки.
 
Противостерилитетен кабинет
Противостерилитетен кабинет се намира на ІІІ-ти етаж в сградата на МБАЛ Русе АД. Основна дейност в кабинета е диагностика и лечение на безплодието при мъжа и жената. Приемът на пациенти е чрез пряко явяване в кабинета или чрез записване по телефона. Извършват се гинекологични прегледи, хистеросалпингографии, инсеминации, хидротубации при спазване на правилата за добра медицинска практика и конфиденциалността на информацията за пациентите. В кабинета работят акушерка и лекар със специалност по акушерство и гинекология и борба със стерилитета.
Работно време на кабинета: от понеделник до четвъртък от 10.00 до 16.00
Телефон: (082)887247
 
Контакти
• Отделение: (082)834369
• Началник отделение (Дежурен лекар): (087)9007592
• Старша акушерка: (087)9007596
• Дежурна акушерка: (087)8385019
МБАЛ Русе - Отделение ГинекологияМБАЛ Русе - Отделение Гинекология
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 23:04