Печат

Отделение по съдова неврология

Разположене
Разположено е на ХІІ етаж в източното крило на Хирургичния корпус на болницата.
Профил
Отделение Съдова неврология е профилирано за лечение на мозъчно-съдова патология и е единствената специализирана структура в Северо-Източна България в тази област. С това МБАЛ Русе отговаря на съвременните световни стандарти за лечение на инсултно болни в специализирани инсултни отделения (Stroke Unit).
Наличната база, кадри и юридически статут предоставят възможност за извършване на следните здравни услуги:
• Диагностика, лечение, ранна рехабилитация и профилактика на болни с остри разстройства на мозъчното и гръбначно-мозъчното кръвообръщение (мозъчни инсулти). 
• Диагностика и лечение на хронична МСБ – съдова деменция, интермитентна ВБН, съдова епилепсия, съдова миелопатия; паркинсонизъм; нарушение на равновесието от централен произход.
• Осигуряване на достатъчен обем и качество сестрински грижи.
• Специализирана консултативна и методична помощ в:
- приемно-диагностичен кабинет
- другите болнични звена
- Спешно отделение
- други здравни заведения в града (диспансери)
• Високоспециализирана диагностична дейност – ултразвукова доплерова сонография /УДС/ на магистрални и интракраниални съдове; електроенцефалография /ЕЕГ/; електромиография /ЕМГ/ и евокирани потенциали – за стационарни и амбулаторни болни от областта. Сключен договор с РЗОК за извършване на УДС, ЕЕГ, ЕМГ и ЕП като високоспециализирани изследвания.
• Учебна база за квалификация на специализиращи лекари, кинезитерапевти, ерготерапевти и медицински сестри.
Капацитет
Разкрити са 20 легла, разпределени в 10 болнични стаи с отлични санитарно-битови условия и кабелна телевизия.
Организацията на работа в отделението е на принципите: спешност, безотказност, достъпност и равнопоставеност. Разработени са диагностично-терапевтични алгоритми, технически фишове и протоколи за здравни грижи, отговарящи на републиканските стандарти по нервни болести. Разработена е система за управление на качеството /СУК/ на медицинските дейности и отделението е сертифицирано по ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO 27001:2005. 
Специалисти
• В отделението работят:
- 7 лекари: Д-р Нели Петрова, Д-р Красимира Петрова, Д-р Геновей Узунов, Д-р Венислав Кюмюрджийски, Д-р Иван Лисичков, Д-р Искра Александрова, Д-р Анна Руменова. Всички имат призната клинична специалност по неврология и допълнителна квалификация в следните направления: интензивно лечение и реанимация; функционална диагностика; здравен мениджмънт
- 10 медицински сестри
- 2 кинезитерапевти
• Началник на отделението е д-р Нели Петрова.
STROKE UNIT
Най-съвременната организационна единица за лечение на мозъчни инсулти. 
Мозъчният инсулт е едно от най-честите, социално значими заболявания с висока инвалидизация и смъртност. Исхемичният мозъчен инсулт е спешно състояние, подобно на сърдечния инфаркт. Единственото съвременно специфично и ефективно лечение на исхемичния мозъчен инсулт е интравенозна тромболиза (премахване на кръвния съсирек, запушил мозъчната артерия), проведена в първите три часа от началото на инсулта. Специализираният инсултен екип на отделение Съдова неврология е изключително квалифициран, разполага с необходимата апаратура и оборудване за осъществяване на тромболитично лечение.
Диагностично-неврологичен кабинет
В диагностичния неврологичен кабинет се извършват консултации и прегледи на стационарни болни от други отделения и болници, както и контролни прегледи на лекуваните в отделението пациенти. Осъществяват се високоспециализирани неврологични, невроизобразителни, ехографски и доплер-сонографски изследвания - ехокардиография, компютърна томография, магнитно-резонансна томография, резонансна ангиография.
Функционално-диагностична лаборатия по неврология
• В структурата на отделението е обособена функционално-диагностична лаборатия по неврология за високо-специализирани изследвания, включваща кабинети по:
- ултразвукова диагностика на екстракраниални магистрални и мозъчни съдове
- ЕЕГ
- ЕМГ и евокирани потенциали
В лабораторията работят висококвалифицирани специалисти, сертифицирани за съответните методики в неврологията.
Кабинет по доплерова сонография на екстракраниали и мозъчни съдове
Ултразвуковата доплерова сонография /УДС/ е широко разпространен неинвазивен скринингов метод за изследване на мозъчното кръвообръщение, основан на доплеровия принцип. Изследванията се извършват с доплеров сонограф – Ехplorer CVS.
Екип: Д-р Красимира Петрова, Д-р Геновей Узунов, Д-р Искра Александрова
Тел.: 082/ 887 473
Кабинет по електроенцефалографии
Електроенцефалографията /ЕЕГ/ представлява атравматичен метод за транскраниална регистрация на електричните потенциали на мозъка. Тя е раздел от електрофизиологията, която позволява мониториране на промените във функционалното състояние на централната нервна система. Изследванията се извършват с 2 дигитални 32-канални електроенцефалографи: Phoenix и Nihon-Koden.
Екип: Д-р Нели Петрова, Д-р Анна Руменова, Д-р Росица Кръстева, м.с. Таня Кръстева
Тел.: 082/ 887 265
Кабинет по електромиография и евокирани потенциали
Електромиографията /ЕМГ/ е раздел от неврофизиологията и включва методи за отвеждане и регистрация на спонтанната и предизвикана биоелектрична активност от мускулите и периферните нерви, запаметяването и за последващ анализ.
Екип: Д-р Иван Лисичков
Тел.: 082/ 887 253.
Контакти
Телефони:
- (082)887471 – началник отделение
- (082)887473 – лекарски кабинет
- (082)887472 – медицински сестри
МБАЛ Русе - Отделение по съдова неврология МБАЛ Русе - Отделение по съдова неврология МБАЛ Русе - Отделение по съдова неврология МБАЛ Русе - Отделение по съдова неврология МБАЛ Русе - Отделение по съдова неврология МБАЛ Русе - Отделение по съдова неврология
Последно обновяване: Вторник, 04 Октомври 2011 21:40