Печат

Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви...

Идентиф. номер 2013-07 Дата 14.08.2013
Заглавие Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви... Последна промяна 19.10.2014
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД, необходими за изпълнение на лечебната дейност в „МБАЛ – Русе” АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочена по обособени позиции в раздел Б на Обявлението за поръчка и в раздел ІV „Техническа спецификация” на документацията за участие. 

Разяснения

ОТНОСНО: постъпили искания за разяснение на документацията за участие

1. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

В „МБАЛ-Русе" АД са постъпили искания за разяснение на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и медицински изделия за нуждите на МБАЛ -РУСЕ АД».
На основание чл.29, ал.З и в срока по чл.29, ал.1, изр. второ от Закона за обществените поръчки, правя следното разяснение по така поставените въпроси:

Въпрос 1: Как да оферираме единичната цена в лева без ДДС за мерна единица по подпозиция 2.4. „Компреси марлени 7.5 см/ 7.5 см х 12 дипли х 100 бр. в опаковка, 17 нишки", от обособена позиция № 2 „Марля с медицинска употреба. Компреси от марля":
А) за 1 брой марлен компрес от опаковка от 100 бр.?
или
Б) за 1 брой опаковка марлени компреси, съдържащи 100 бр. (каквито са и мерните единици на подпозиции 2.3 „Компреси марлени 5 см/ 5см х 12 дипли х 100 бр. в опаковка, 17 нишки" и подпозиция 2.5. „Компреси марлени 10 см/ 10 см х 12 дипли х 100 бр. в опаковка, 17 нишки" от същата обособена позиция)?
Отговор 1: Участникът следва да оферира единичната цена в лева без ДДС за мерна единица по подпозиция 2.4. „Компреси марлени 7.5 см/ 7.5 см х 12 дипли х 100 бр. в опаковка, 17 нишки", от обособена позиция № 2 „Марля с медицинска употреба. Компреси от марля" за 1 брой опаковка марлени компреси, съдържащи 100 бр.

Въпрос 2: Какъв е предпочитаният размер „Компреси Микулич с рентгеноскопична нишка" от подпозиция 2.6. за работа в МБАЛ-Русе АД - 30 см / 30 см, 40 см / 40 см, 45 см / 45 см или друг?
Отговор 2: Минималните технически изисквания на Възложителя към медицинските изделия, предмет на поръчката, са представени в раздел IV „Техническа спецификация, прогнозна стойност и размер на гаранцията за участие за всяка от обособените позиции» на документацията за участие. Неуказването от Възложителя на конкретен размер „Компреси Микулич с рентгеноскопична нишка" от подпозиция 2.6. в техническата спецификация, означава че всеки предложен от участника размер „Компреси Микулич с рентгеноскопична нишка" ще отговори на минималните изисквания на възложителя и предложението ще бъде допуснато до оценяване.

Въпрос 3: Колко дипли е препоръчително да бъдат „Компреси Микулич с рентгеноскопична нишка" от подпозиция 2.6., с оглед практиката и удобството на медицинските специалисти от МБАЛ-Русе АД - 4 дипли, 6 дипли, 8 дипли или други?
Отговор 3: Минималните технически изисквания на Възложителя към медицинските изделия, предмет на поръчката, са представени в раздел IV „Техническа спецификация, прогнозна стойност и размер на гаранцията за участие за всяка от обособените позиции» на документацията за участие. Неуказването от Възложителя на конкретен брой дипли на „Компреси Микулич с рентгеноскопична нишка" от подпозиция 2.6. в техническата спецификация, означава че всеки предложен от участника брой дипли на „Компреси Микулич с рентгеноскопична нишка" ще отговори на минималните изисквания на възложителя и предложението ще бъде допуснато до оценяване.

Д-р Владин Иванов Петров
Началник Отделение „Анестезиология" и Заместник Изпълнителен Директор на „МБАЛ-Русе" АД
(Възложител Съгласно Заповед № 597/08.08.2013г.)


2. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

В „МБАЛ-Русе" АД са постъпили искания за разяснение на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и медицински изделия за нуждите на МБАЛ- РУСЕ АД».
На основание чл.29, ал.З и в срока по чл.29, ал.1, изр. второ от Закона за обществените поръчки, правя следното разяснение по така поставените въпроси:

Въпрос 1: Моля Ви да уточните размера, дължината и броя на лумените на поз. 88 Централен венозен катетър /ЦВК/ - набор за катетеризация на v.Cava по техника катетър върху водач /Зелдингер/ от Раздел „Консуматив за анестезиология и реанимация".
Отговор 1: Централен венозен катетър /ЦВК/ - набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач /Зелдингер/ еднолуменен, с размер на иглата 21 G и дължина 38 мм; катетър (канюла) 22 G с дължина 10 см.

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и медицински изделия за нуждите на МБАЛ - Русе АД", открита с Решение № 606 от 14.08.2013 г. на Изп. директор на „МБАЛ - Русе" АД”, обявява, че ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на 19.03.2014 г., в 9.30 часа, в град Русе, в сградата на МБАЛ-Русе АД – кабинет № 3.
Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
 
маг. фармацевт Пламен Раев – ръководител Болнична аптека
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Inf_izp_dog_BBraun.PDF)Inf_izp_dog_BBraun.PDFИнформация за изпълнен договор Б.Браун Медикал ЕООД306 kB21.02.201721.02.2017
Download this file (Inf_izp_dog_Agarta.PDF)Inf_izp_dog_Agarta.PDFИнформация за изпълнен договор Агарта - ЦМ ЕООД302 kB21.02.201721.02.2017
Download this file (Inf_izp_dog_MTI.PDF)Inf_izp_dog_MTI.PDFИнформация за изпълнен договор МТИ ООД304 kB21.02.201721.02.2017
Download this file (Inf_izp_dog_Medex.PDF)Inf_izp_dog_Medex.PDFИнформация за изпълнен договор Медекс ООД315 kB21.02.201721.02.2017
Download this file (118-8.PDF)118-8.PDFИнформация за изпълнен договор Сърджимед ЕООД268 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (118-7.PDF)118-7.PDFИнформация за изпълнен договор Елпак Лизинг ЕООД264 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (118-6.PDF)118-6.PDFИнформация за изпълнен договор Соломед ООД271 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (118-5.PDF)118-5.PDFИнформация за изпълнен договор Хелмед България ЕООД268 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (118-4.PDF)118-4.PDFИнформация за изпълнен договор РСР ЕООД268 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (118-3.PDF)118-3.PDFИнформация за изпълнен договор Биомедика България ЕООД270 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (118-2.PDF)118-2.PDFИнформация за изпълнен договор ЕТ Алба ТМ Александър Ацев270 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (118-1.PDF)118-1.PDFИнформация за изпълнен договор Бикомед ООД270 kB13.01.201713.01.2017
Download this file (inf_izp_dog_Vegamedikal.PDF)inf_izp_dog_Vegamedikal.PDFИнформация за изпълнен договор2523 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (inf_izp_dog_Sofarmatreiding.PDF)inf_izp_dog_Sofarmatreiding.PDFИнформация за изпълнен договор2559 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (inf_izp_dog_GUS.PDF)inf_izp_dog_GUS.PDFИнформация за изпълнен договор2590 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (inf_izp_dog_Istlink_Bulgaria.PDF)inf_izp_dog_Istlink_Bulgaria.PDFИнформация за изпълнен договор2666 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (inf_izp_dog_Kardio_Medikal.PDF)inf_izp_dog_Kardio_Medikal.PDFИнформация за изпълнен договор2480 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (inf_izp_dog_Kontakt_Medikal_.PDF)inf_izp_dog_Kontakt_Medikal_.PDFИнформация за изпълнен договор2539 kB22.12.201622.12.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.11.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.11.2016.pdfПлащания през м. ноември, 2016 г.233 kB19.12.201619.12.2016
Download this file (2013-06 - vyrnati_garancii_m.10.2016.pdf)2013-06 - vyrnati_garancii_m.10.2016.pdfИнформация за върнати гаранции187 kB20.11.201620.11.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.10.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.10.2016.pdfПлащания през м. октомври, 2016 г.311 kB20.11.201620.11.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.09.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.09.2016.pdfПлащания през м. септември, 2016 г.226 kB18.10.201618.10.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.08.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.08.2016.pdfПлащания през м. август, 2016 г.217 kB19.09.201619.09.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.07.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.07.2016.pdfПлащания през м. юли, 2016 г.281 kB17.08.201617.08.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.06.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.06.2016.pdfПлащания през м. юни, 2016 г.231 kB20.07.201620.07.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.05.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.05.2016.pdfПлащания през м. май, 2016 г.157 kB17.06.201617.06.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.04.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.04.2016.pdfПлащания през м. април, 2016 г.164 kB19.05.201619.05.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.03.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.03.2016.pdfПлащания през м. март, 2016 г.32 kB18.04.201618.04.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.02.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.02.2016.pdfПлащания през м. февруари, 2016 г.48 kB21.03.201621.03.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.01.2016.pdf)2013-07_Plashtane_m.01.2016.pdfПлащания през м. януари, 2016 г.48 kB11.02.201611.02.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.12.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.12.2015.pdfПлащания през м. декември, 2015 г.45 kB18.01.201618.01.2016
Download this file (2013-07_Plashtane_m.11.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.11.2015.pdfПлащания през м. ноември, 2015 г.15 kB17.12.201517.12.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.10.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.10.2015.pdfПлащания през м. октомври, 2015 г.20 kB18.11.201518.11.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.9.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.9.2015.pdfПлащания през м. септември, 2015 г.24 kB19.10.201519.10.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.8.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.8.2015.pdfПлащания през м. август, 2015 г.21 kB09.09.201509.09.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.7.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.7.2015.pdfПлащания през м. юли, 2015 г.20 kB07.08.201507.08.2015
Download this file (Vyrn_gar_2013-07_m6.pdf)Vyrn_gar_2013-07_m6.pdfИнформация за върнати гаранции16 kB20.07.201520.07.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.6.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.6.2015.pdfПлащания през м. юни, 2015 г.18 kB17.07.201517.07.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.5.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.5.2015.pdfПлащания през м. май, 2015 г.21 kB18.06.201518.06.2015
Download this file (Info_izp_RayMedical_2013-0012.pdf)Info_izp_RayMedical_2013-0012.pdfИнформация за изпълнен договор198 kB11.06.201511.06.2015
Download this file (Info_izp_Helt2000_2013-0012.pdf)Info_izp_Helt2000_2013-0012.pdfИнформация за изпълнен договор197 kB11.06.201511.06.2015
Download this file (Info_izp_Meditech_2013-0012.pdf)Info_izp_Meditech_2013-0012.pdfИнформация за изпълнен договор197 kB11.06.201511.06.2015
Download this file (Info_izp_Himtex_2013-0012.pdf)Info_izp_Himtex_2013-0012.pdfИнформация за изпълнен договор195 kB11.06.201511.06.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.4.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.4.2015.pdfПлащания през м. април, 2015 г.20 kB20.05.201520.05.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.3.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.3.2015.pdfПлащания през м. март, 2015 г.21 kB20.04.201520.04.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.2.2015.pdf)2013-07_Plashtane_m.2.2015.pdfПлащания през м. февруари, 2015 г.19 kB19.03.201519.03.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.12.2014.pdf)2013-07_Plashtane_m.12.2014.pdfПлащания през м. декември, 2014 г.25 kB19.01.201519.01.2015
Download this file (2013-07_Plashtane_m.11.2014.pdf)2013-07_Plashtane_m.11.2014.pdfПлащания през м. ноември, 2014 г.20 kB19.12.201419.12.2014
Download this file (2013-07_Plashtane_m.10.2014.pdf)2013-07_Plashtane_m.10.2014.pdfСправка за извършени плащания през м. октомври, 2014 г.21 kB19.11.201419.11.2014
Download this file (2013-07_Plashtane_m.09.2014.pdf)2013-07_Plashtane_m.09.2014.pdfПлащания през м. септември, 2014 г.17 kB20.10.201420.10.2014
Download this file (raziasnenie_2.pdf)raziasnenie_2.pdfРазяснение 2155 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (raziasnenie_1.pdf)raziasnenie_1.pdfРазяснение 11080 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (ob_mi_13_signed.pdf)ob_mi_13_signed.pdfОбявление на обществена поръчка1248 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (re6_obsti_mi_13_signed.pdf)re6_obsti_mi_13_signed.pdfРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка200 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (docum_mi.pdf)docum_mi.pdfДокументация за участие в открита процедура591 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (cenovo_predl.pdf)cenovo_predl.pdfЦеново предложение318 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (mostri.pdf)mostri.pdfСписък на медицинските изделия по обособени позиции177 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (predloje_izpalne_MI_2013.pdf)predloje_izpalne_MI_2013.pdfПредложение за изпълнение на поръчката278 kB19.10.201419.10.2014
Download this file (spesifikacia.pdf)spesifikacia.pdfГаранция за участие319 kB19.10.201419.10.2014

Последно обновяване: Неделя, 19 Октомври 2014 08:43