Печат

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”

Идентиф. номер 2017-11 Дата 05.06.2017
Заглавие „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси” Последна промяна 17.10.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП


Уведомления

Съобщение относно сключване на договор по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”,открита с Решение №  359/05.06.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 790361, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2017/S 108-216886и в Регистъра на обществените поръчки под № 790363, по партида     00298-2017-0010

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”,открита с Решение №  359/05.06.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 790361, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2017/S 108-216886и в Регистъра на обществените поръчки под № 790363, по партида     00298-2017-0010, с Решение № 481/21.07.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ – Русе“ АД, влязло в сила на 04.08.2017 г., „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД бе определен за изпълнител по посочената по-горе процедура.

Във връзка с влизането в сила на Решението за определяне на изпълнител, на 07.08.2017 г. бе изпратен имейл – покана за сключване на договор за доставка на нетна електрическа енергия, с посочване на необходимите документи, които трябва да представите преди сключването на договора - визираните в нормата на  чл. 58, ал. 1, т. 1-4, във връзка с 112, ал.1, т. 1- 4 от ЗОП документи, както и тези, които доказвате съответствието с декларираните от Вас критерии за подбор, в това число бе посочен и размера на дължимата  гаранция за изпълнение.

Поради неполучаване в деловодството на „УМБАЛ – Русе“ АД на необходимите документи и бездействие от страна на определения изпълнител, на 17.08.2017 г. отново бе изпратен имейл – напомняне, за представяне на описаните по-горе документи преди сключването на договора, като същите отново бяха изчерпателно изброени.

С оглед гореизложеното и бездействието към настоящия момент от страна на определеният за изпълнител на поръчката участник - „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Ви уведомявам, че ако в срок до 25.08.2017 г. – 16:00 часа,  не бъдат получени в деловодството на „УМБАЛ – Русе“ АД документите за сключване на договор по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”, ще считаме, на основание чл. 112, ал.2, т.1 от ЗОП, че сте се отказали от сключване на договор за доставка на нетна електрическа енергия, като на основание чл. 112, ал. 3 от ЗОП, Изпълнителният директор на „УМБАЛ – Русе“ АД ще измени влязлото в сила свое Решение № 481/21.07.2017 г. в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение ще определи втория класиран участник за изпълнител.

 

Документите, които трябва да депозирате в деловодството на „УМБАЛ – Русе“ АД в срок до 25.08.2017 г.,16:00часа са следните:

- Документите, визирани в нормата на  чл. 58, ал. 1, т. 1-4, във връзка с 112, ал.1, т. 1- 4 от ЗОП:

1.    СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ за всеки, който представлява участника;

2.    УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ИЛИ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ – че не е в несъстоятелност, в производство по ликвидация; не е открито производство по несъстоятелност;

3.    УДОСТОВЕРЕНИЯ от Общината по седалището на Възложителя и от Общината по седалището на Изпълнителя за наличие или липса на задължения;

4.   УДОСТОВЕРЕНИЕ  от НАП за наличие или липса на задължения към държавата;

5.  УДОСТОВЕРЕНИЕ  от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

6.    ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 1% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без включен ДДС. Предоставя се оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ-Русе АД в Централна Кооперативна Банка АД – клон Русе, IBAN: BG 67 CECB 9790 10E8 2993 00, BIC: CECBBGSF, или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на УМБАЛ-Русе АД, с валидност не по-малка от 25 месеца от сключването на договора, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

            Всички удостоверения от компетентните органи трябва да са издадени до 6 /шест/ месеца преди датата на подписване на договора.

Не е необходимо документите да са нотариално заверени, а само с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис.

Размерът на Вашата гаранция за изпълнение е в размер на 6 069,00 лв.

 

-           Документите, доказващи съответствие с декларираните от Вас критериите за подбор (чл. 67, ал. 6 от ЗОП):

1.    Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва „търговия с електрическа енергия“ и за „координатор на стандартна балансираща група в Република България“ – заверено копие на оригиналните документи;

2.    Сертификат за управление на качеството (ISO 9001:2008 EN, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалент) за въведена Система за управление на качеството на участника, с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката или еквивалент - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език;

 

                                                          

 

 

                                                           Председател на комисията: ........................................                                                                                                      инж. К. Букоров

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 21.07.2017 г. /петък/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Обявление изпълнен договор 2173.pdf)Обявление изпълнен договор 2173.pdfОбявление за приключване на договор415 kB11.12.201911.12.2019
Download this file (Obyvl_vuzl_poruc_el_energia.PDF)Obyvl_vuzl_poruc_el_energia.PDFОбявление за възложена поръчка717 kB18.10.201718.10.2017
Download this file (Dog_Energo_Pro.pdf)Dog_Energo_Pro.pdfДоговор "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД1300 kB18.10.201718.10.2017
Download this file (Resh_klasirane_2_el_energia.PDF)Resh_klasirane_2_el_energia.PDFРешение за класиране участник 2479 kB28.08.201728.08.2017
Download this file (Saobshtenie_Most_Energy.PDF)Saobshtenie_Most_Energy.PDFСъобщение за сключване на договор "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД266 kB21.08.201721.08.2017
Download this file (Resh_klasirane_el_energia.PDF)Resh_klasirane_el_energia.PDFРешение за класиране247 kB24.07.201724.07.2017
Download this file (Doklad_el_energia.PDF)Doklad_el_energia.PDFДоклад по чл. 60 от ППЗОП896 kB24.07.201724.07.2017
Download this file (Protokol_2_el_energia.PDF)Protokol_2_el_energia.PDFПротокол № 2 отваряне ценови предложения668 kB24.07.201724.07.2017
Download this file (Protokol_1_el_energia.PDF)Protokol_1_el_energia.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти943 kB24.07.201724.07.2017
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения27 kB18.07.201718.07.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1197 kB08.06.201708.06.2017
Download this file (Documentacija netna el energia.doc)Documentacija netna el energia.docДокументация236 kB08.06.201708.06.2017
Download this file (Obyvl_poruchka_el_energia.PDF)Obyvl_poruchka_el_energia.PDFОбявление за поръчка772 kB08.06.201708.06.2017
Download this file (Resh_otkrivane_el_energia.PDF)Resh_otkrivane_el_energia.PDFРешение за откриване на процедура409 kB08.06.201708.06.2017

Последно обновяване: Вторник, 17 Октомври 2017 13:14