Печат

"Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД"

Идентиф. номер 2017-16 Дата 30.08.2017
Заглавие "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД" Последна промяна 30.07.2019
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОПРазяснения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД"
  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено искане за разяснение по Техническата срецификация от документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД",  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснениепо поставените въпроси, относно Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“:
           
По Въпрос № 1: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ - номенклатурна единица № 5 – Хартия за стерилизация 100 см x 100 см – на листове, е допусната техническа грешка относно посоченото в колона 7 прогнозно количество. Във връзка с това правим следното уточнение: мерната единица /колона 6/ е опаковка, а прогнозното количество /колона 7/ е 5 опаковки, а не 1250 опаковки. Броят листове във всяка една опаковка е 250 бр., като посочената цена /колона 10/ от 125,0000 лв. без ДДС е за 1 опаковка.
 
По Въпрос № 2: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочената цена в колона 10 - 5.48 лв. без ДДС по номенклатурна единица № 21 – Инкубатор за биологични индикатори 1 бр. + 300 бр. биологични индикатори 10x6 – е прогнозна цена за един комплект. Всеки инкубатор се ползва с определени биологични  индикатори. Посочената прогнозна цена за 1 комплект не е пределна.
 
По Въпрос № 3: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочените в техническата спецификация по номенклатурна единица № 27 – Етикети за контейнери с индикатор,  са със следните параметри: размер 60/40 мм и правоъгълна форма.
 
По Въпрос № 4: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочените в техническата спецификация по номенклатурна единица № 28 – Хартиени еднократни филтри за контейнериса със следните параметри: 19 см диаметър и кръгла форма. Възложителят изисква наличието на индикатор на хартиените филтри за контейнери.
 
ИЗП. ДИРЕКТОР: д-р Иван Стоянов

Уведомления

Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции(номенклатурни единици), с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", открита с Решение №  579/ 01.09.2017г., изменена с Решение № 605/ 19.09.2017 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Канев” АД
 

СЪОБЩЕНИЕ

Ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции (номенклатурни единици), с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", открита с Решение №  579/ 01.09.2017г., изменена с Решение № 605/ 19.09.2017 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Канев” АД, както следва:
На 24.01.2018 г., 10:00 часа, в сградата на УМБАЛ „КАНЕВ” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра), комисията, назначена със № 647 / 12.10.2017 г., 16:30 часа, на Изп. директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници с еднакви оферти по следните обособени позиции и номенклатурни единици:
Обособена позиция 2, номенклатурни единици № 1, 2 и 12;
Обособена позиция 3, номенклатурни единици № 18;
Обособена позиция 9, номенклатурни единици № 9;
Обособена позиция 11, номенклатурни единици № 58, 307 и 367;
Публичният жребий за определяне на изпълнител, ще се проведе по определени номенклатурни единици между класираните на първо място еднакви ценови предложения на участниците, както следва:
Обособена позиция 2, номенклатурна единица 1 - „Алекс 01” ЕООД и „Истлинк България” ООД
Обособена позиция 2, номенклатурна единица 2 - „Алекс 01” ЕООД и „Истлинк България” ООД
Обособена позиция 2, номенклатурна единица 12 - „Медитрейд” ЕООД и „Елпак Лизинг” ЕООД
Обособена позиция 3, номенклатурна единица 18 - „Вакпак Медикал” ООД и „Медилон” ЕООД
Обособена позиция 9, номенклатурна единица 9 - „Химтекс” ООД и „Медицинска Техника Инженеринг” ООД
Обособена позиция 11, номенклатурна единица 58 - „Бул-Био НЦЗПБ” ЕООД и „Ридаком” ЕООД
Обособена позиция 11, номенклатурна единица 307 - „Бул-Био НЦЗПБ” ЕООД и „Аквахим” АД
Обособена позиция 11, номенклатурна единица 367 - „Химтекс” ООД и „Ридаком” ЕООД
 
Резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от проведения публичен жребий ще бъдат отразени в протокол.                                                           
 
Председател на комисията: Ирина Георгиева

Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на второ място оферти на обществена поръчка по определени позиции(номенклатурни единици), с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", открита с Решение №  579/ 01.09.2017г., изменена с Решение № 605/ 19.09.2017 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Канев” АД
 

СЪОБЩЕНИЕ

След постъпило отказно писмо с вх. № 1051/20.02.2018 г. за сключване на договор с класираният на първо място и определен за изпълнител участник – „Г и Т“ ЕООД и наличието на двама участници класиране на второ място, ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на второ място оферти на обществена поръчка по определени позиции (номенклатурни единици), с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", открита с Решение №  579/ 01.09.2017г., изменена с Решение № 605/ 19.09.2017 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Канев” АД, както следва:
На 28.02.2018 г., 10:00 часа, в сградата на УМБАЛ „КАНЕВ” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра), комисията, назначена със № 647 / 12.10.2017 г., 16:30 часа, на Изп. директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на второ място участници с еднакви оферти по следната обособена позиция и номенклатурна единица:

Обособена позиция 2, номенклатурна единица № 7

Публичният жребий за определяне на изпълнител, ще се проведе по посочената номенклатурна единица между класираните на второ място еднакви ценови предложения на участниците, както следва:

Обособена позиция 2, номенклатурна единица 7 - „Медитрейд” ЕООД и „Елпак-Лизинг” ЕООД

Резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от проведения публичен жребий ще бъдат отразени в протокол.                                                           

Председател на комисията: Ирина Георгиева

Отваряне на ценови оферти

Комисията за разглеждане и оценка на офертите по открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 14.12.2017 г. /четвъртък/, от 09:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.

Документи за изтегляне:
File / URLОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (MTI.pdf)MTI.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка181 kB19.09.201919.09.2019
Download this file (Perfekt konci.pdf)Perfekt konci.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка86 kB26.07.201926.07.2019
Download this file (MTI konci.pdf)MTI konci.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка85 kB26.07.201926.07.2019
Download this file (Kontakt hir. konci.pdf)Kontakt hir. konci.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка84 kB26.07.201926.07.2019
Download this file (Bulbio konci.pdf)Bulbio konci.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка88 kB26.07.201926.07.2019
Download this file (B.Braun Hir. konci.pdf)B.Braun Hir. konci.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка87 kB26.07.201926.07.2019
Download this file (RIDACOM.pdf)RIDACOM.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка82 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (MEDITREID.pdf)MEDITREID.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка84 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (ISTLINK.pdf)ISTLINK.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка84 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (INVAR.pdf)INVAR.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка85 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (HMI.pdf)HMI.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка85 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (HIMTEKS.pdf)HIMTEKS.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка87 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (DREGER.pdf)DREGER.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка86 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (DIASISTEMS.pdf)DIASISTEMS.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка86 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (DEZINFEKTANTI-2.pdf)DEZINFEKTANTI-2.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка82 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (DEZINFEKTANTI.pdf)DEZINFEKTANTI.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка81 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (BULMARML.pdf)BULMARML.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка82 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (BIOMEDIKA.pdf)BIOMEDIKA.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка83 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (BILMED.pdf)BILMED.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка84 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (AVTORENT 1.pdf)AVTORENT 1.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка81 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (ANTISEL.pdf)ANTISEL.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка84 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (ALEKC01.pdf)ALEKC01.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка86 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (AKVAHIM_2017.pdf)AKVAHIM_2017.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка87 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (AGARTA_CM_2017.pdf)AGARTA_CM_2017.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка86 kB28.06.201928.06.2019
Download this file (meditrade.pdf)meditrade.pdfОбявление за приключване на договор279 kB31.05.201931.05.2019
Download this file (kardio medikal.pdf)kardio medikal.pdfОбявление за приключване на договор286 kB31.05.201931.05.2019
Download this file (inter biznes 91.pdf)inter biznes 91.pdfОбявление за приключване на договор282 kB31.05.201931.05.2019
Download this file (infomed.pdf)infomed.pdfОбявление за приключване на договор282 kB31.05.201931.05.2019
Download this file (ekolab.pdf)ekolab.pdfОбявление за приключване на договор284 kB31.05.201931.05.2019
Download this file (Biomedika_19_03_dogovor.pdf)Biomedika_19_03_dogovor.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка284 kB10.04.201910.04.2019
Download this file (Agarta_19.03_dogovor.pdf)Agarta_19.03_dogovor.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка280 kB10.04.201910.04.2019
Download this file (Bikomed_19.02.pdf)Bikomed_19.02.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка284 kB10.04.201910.04.2019
Download this file (Medkonsulting.pdf)Medkonsulting.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка287 kB10.04.201910.04.2019
Download this file (Vega Medikal.pdf)Vega Medikal.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка288 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (Vakpak.pdf)Vakpak.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка298 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (Medilon.pdf)Medilon.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка286 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (Ka-M medikal.pdf)Ka-M medikal.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка279 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (Elpak Lizing.pdf)Elpak Lizing.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка279 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (Duchmed.pdf)Duchmed.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка202 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (Diamed.pdf)Diamed.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка284 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (Biomed Fuichar.pdf)Biomed Fuichar.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка285 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (BGMed.pdf)BGMed.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка 283 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (3Med.pdf)3Med.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка283 kB22.03.201922.03.2019
Download this file (Obyvlenie_vuzloj_por_med_izd_2__.PDF)Obyvlenie_vuzloj_por_med_izd_2__.PDFОбявление за възложена поръчка7827 kB12.04.201812.04.2018
Download this file (Dog_2388_MTI_.pdf)Dog_2388_MTI_.pdfДоговор "МТИ" ООД2241 kB12.04.201812.04.2018
Download this file (Dog_Agarta_2391_.pdf)Dog_Agarta_2391_.pdfДоговор "Агарта - ЦМ" ЕООД2349 kB12.04.201812.04.2018
Download this file (Dog_Bio_Medica_2389.pdf)Dog_Bio_Medica_2389.pdfДоговор "Биомедика България" ЕООД2412 kB12.04.201812.04.2018
Download this file (Dog_Dezinfectanti_2387.pdf)Dog_Dezinfectanti_2387.pdfДоговор "Дезинфектанти" ЕООД2419 kB12.04.201812.04.2018
Download this file (Dog_Meditreid_2390.pdf)Dog_Meditreid_2390.pdfДоговор "Медитрейд" ЕООД2832 kB12.04.201812.04.2018
Download this file (Obyvlenie_vuzl_konsumativ_prekr_2_.PDF)Obyvlenie_vuzl_konsumativ_prekr_2_.PDFОбявление за възложена поръчка - прекратени ном. ед.4937 kB29.03.201829.03.2018
Download this file (Dog_Dezinfectanti_2363_.pdf)Dog_Dezinfectanti_2363_.pdfДоговор "Дезинфектанти" ЕООД1987 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Ka_M_Medical_2348_.pdf)Dog_Ka_M_Medical_2348_.pdfДоговор "Ка-М Медикал" ЕООД1780 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Obyvlenie-za-vuzlojena-poruchka-konsumativ-1.pdf)Obyvlenie-za-vuzlojena-poruchka-konsumativ-1.pdfОбявление за възложена поръчка8264 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Vakpak_Medikal_2338.pdf)Dog_Vakpak_Medikal_2338.pdfДоговор "Вакпак Медикал" ООД2803 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Istlink_2349.pdf)Dog_Istlink_2349.pdfДогвор "Истлинк България" ООД3031 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Vega_Medival_2337.pdf)Dog_Vega_Medival_2337.pdfДоговор "Вега Медикал" ЕООД2581 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_RSR_2339.pdf)Dog_RSR_2339.pdfДоговор "РСР" ЕООД3591 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Ridakom_2340.pdf)Dog_Ridakom_2340.pdfДоговор "Ридаком" ЕООД3199 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Perfect_Medica_2341.pdf)Dog_Perfect_Medica_2341.pdfДоговор "Перфект Медика" ООД2718 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_MTI_2354.pdf)Dog_MTI_2354.pdfДоговор "МТИ" ООД4962 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Meditreid_2342.pdf)Dog_Meditreid_2342.pdfДоговор "Медитрейд" ЕООД3311 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Medilon_2343.pdf)Dog_Medilon_2343.pdfДоговор "Медилон" ЕООД2537 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Medconsulting_2344.pdf)Dog_Medconsulting_2344.pdfДоговор "Медконсултинг" ООД2270 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Kontakt_Medical_2345.pdf)Dog_Kontakt_Medical_2345.pdfДоговор "Контакт Медикал Интернешанъл" ООД2456 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Kardio_Medical_2346.pdf)Dog_Kardio_Medical_2346.pdfДоговор "Кардио Медикал" ЕООД2302 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Invar_2350.pdf)Dog_Invar_2350.pdfДоговор "Инвар" ЕООД2233 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Inter_Biznes_2351.pdf)Dog_Inter_Biznes_2351.pdfДоговор "Интер Бизнес 91" ЕООД2516 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Infomed_2347.pdf)Dog_Infomed_2347.pdfДоговор "Инфомед" ЕООД2297 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_HMI_2352.pdf)Dog_HMI_2352.pdfДоговор "ХМИ" ЕООД2562 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Himteks_2353.pdf)Dog_Himteks_2353.pdfДоговор "Химтекс" ООД3100 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Elpak_Lizing_2355.pdf)Dog_Elpak_Lizing_2355.pdfДоговор "Елпак-Лизинг" ЕООД2804 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Elit Medical_2356.pdf)Dog_Elit Medical_2356.pdfДоговор "Елит Медикал" ООД3210 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Ecolab_2357.pdf)Dog_Ecolab_2357.pdfДоговор "Еколаб" ЕООД2385 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Duchmed_2358.pdf)Dog_Duchmed_2358.pdfДоговор "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД2619 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Drager_2359.pdf)Dog_Drager_2359.pdfДоговор "Дрегер Медикал България" ЕООД2358 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Diasistems_2360.pdf)Dog_Diasistems_2360.pdfДоговор "Диасистемс" ЕООД2460 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Diamed_2362.pdf)Dog_Diamed_2362.pdfДоговор "Диамед" ООД2223 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Bulmar_2364.pdf)Dog_Bulmar_2364.pdfДоговор "Булмар МЛ" ООД2929 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Bulbio_2365.pdf)Dog_Bulbio_2365.pdfДоговор "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД4327 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Biomedika_Bulgaria_2366.pdf)Dog_Biomedika_Bulgaria_2366.pdfДоговор "Биомедика България" ЕООД2715 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Biomed Fuchar_2367.pdf)Dog_Biomed Fuchar_2367.pdfДоговор "Биомед Фючар"ЕООД2210 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Bilmed_2368.pdf)Dog_Bilmed_2368.pdfДоговор "Билмед" ЕООД2204 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Bikomed_2369.pdf)Dog_Bikomed_2369.pdfДоговор "Бикомед" ООД2712 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_BG__Med_2370.pdf)Dog_BG__Med_2370.pdfДоговор "БГ Мед" ЕООД2826 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_B_Braun__2377.pdf)Dog_B_Braun__2377.pdfДоговор 5187 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Avtorent_2371.pdf)Dog_Avtorent_2371.pdfДоговор "Авторент - 1" ЕООД2225 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Antisel_2372.pdf)Dog_Antisel_2372.pdfДоговор "Антисел България" ООД2245 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Aleks 01_2373.pdf)Dog_Aleks 01_2373.pdfДоговор "Алекс 01" ЕООД2255 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Akvahim_2361.pdf)Dog_Akvahim_2361.pdfДоговор "Аквахим" АД5957 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_Agarta_2374.pdf)Dog_Agarta_2374.pdfДоговор "Агарта - ЦМ" ЕООД4389 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Dog_3MED_2375.pdf)Dog_3MED_2375.pdfДоговор "3 МЕД" ЕООД2177 kB20.03.201820.03.2018
Download this file (Resh_3_prekr_konsumativ.PDF)Resh_3_prekr_konsumativ.PDFРешение прекратяване н.е 345 kB14.03.201814.03.2018
Download this file (Obyvl_vuzl_porucka_prekrateni_resh_42.pdf)Obyvl_vuzl_porucka_prekrateni_resh_42.pdfОбявление за възложена поръчка - прекратени ном. ед.3695 kB08.03.201808.03.2018
Download this file (Resh_klasirane_2_konsumativ.PDF)Resh_klasirane_2_konsumativ.PDFРешение за класиране участник 2932 kB02.03.201802.03.2018
Download this file (Protokol_6_Jrebii_2.PDF)Protokol_6_Jrebii_2.PDFПротокол 6 259 kB02.03.201802.03.2018
Download this file (Suobshtenie_Jrebii_2.PDF)Suobshtenie_Jrebii_2.PDF 111 kB23.02.201823.02.2018
Download this file (Resh_klasirane_konsumativ.PDF)Resh_klasirane_konsumativ.PDFРешение за класиране283 kB02.02.201802.02.2018
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/Prilojenie_Protokol_5_konsumativ.pdf)Prilojenie_Protokol_5_konsumativ.pdfПриложение протокол 50.2 kB02.02.201802.02.2018
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/Prilojenie_Reshenie_klasirane.pdf)Prilojenie_Reshenie_klasirane.pdfПриложение Решение класиране0.2 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Doklad_konsumativ.PDF)Doklad_konsumativ.PDFДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП4952 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Protokol_5_konsumativ.PDF)Protokol_5_konsumativ.PDFПротокол 52287 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Protokol_4_konsumativ.PDF)Protokol_4_konsumativ.PDFПротокол 42681 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Protokol_3_konsumativ.PDF)Protokol_3_konsumativ.PDFПротокол 3475 kB02.02.201802.02.2018
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/Prilojenie_Protokol_4.pdf)Prilojenie_Protokol_4.pdfПриложение протокол 40.2 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Suobshtenie_Jrebii__.PDF)Suobshtenie_Jrebii__.PDFСъбщение жребий172 kB19.01.201819.01.2018
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения27 kB11.12.201711.12.2017
Download this file (Protokol _2__konsumativ.pdf)Protokol _2__konsumativ.pdfПротокол 23213 kB01.12.201701.12.2017
Download this file (Protokol_1_konsumativ.pdf)Protokol_1_konsumativ.pdfПротокол №15178 kB23.11.201723.11.2017
Download this file (Resh_promiana.PDF)Resh_promiana.PDFРешение за промяна495 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Documentacija-med-izdelia_sled_promyna.doc)Documentacija-med-izdelia_sled_promyna.docДокументация (с промяна)375 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (EEDOP-Prilojenie1_sled_promyna.doc)EEDOP-Prilojenie1_sled_promyna.docПриложение № 1 - ЕЕДОП (с промяна)198 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia_sled_promyna.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia_sled_promyna.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация (с промяна)579 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie_sled_promyna.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie_sled_promyna.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение (с промяна)518 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie-9_Cenovo-predlojenie_sled_promyna.xls)Prilojenie-9_Cenovo-predlojenie_sled_promyna.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение (с промяна)655 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Razysnenie.PDF)Razysnenie.PDFРазяснение203 kB19.09.201719.09.2017
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo predlojenie-1.xls)Prilojenie_9_Cenovo predlojenie-1.xlsПриложение 9 - ценово предложение649 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie-1.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie-1.xlsПриложение 8 - предложение за изпълнение511 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia-1.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia-1.xlsПриложение 7 - техническа спецификация573 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1 - 2017-16198 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Documentacija med izdelia.doc)Documentacija med izdelia.docДокументация 2017-16376 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Obyvlenie_med_konsumativ.PDF)Obyvlenie_med_konsumativ.PDFОбявление3060 kB04.09.201704.09.2017
Download this file (Resh_otkrivane_med_konsumativ.PDF)Resh_otkrivane_med_konsumativ.PDFРешение за откриване на процедура541 kB04.09.201704.09.2017
Download this file (RSR konci.pdf)RSR konci.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка85 kB26.07.201930.11.-0001

Последно обновяване: Вторник, 30 Юли 2019 18:07