Печат

Промени във вътрешни правила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки

ЗАПОВЕД
№ 215/23.03.2016 г.
На основание чл.69(2),т.1 от ЗЛЗ НАРЕЖДАМ:
 
1. Приемам и утвърждавам следните промени във ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ“АД:
1.1. Навсякъде в заповедта текстът „заместник-директорите“ се заменя с текста „директорите по административната и лечебната дейност“, а текстът „заместник-директора по административната дейност“ с текста „директора по административната дейност“.
1.2. В чл. 16, ал. 2 се добавя нова точка 11 със следното съдържание:
„11. извършва текущ контрол, като следи през цялото време на процедурата, кандидати, представили оферти, неотговарящи на изискванията на възложителя да не бъдат допускани до участие, респ. с такива кандидати да не бъдат сключвани договори по ЗОП.“
1.3. В чл. 18, т. 9 става т. 12, като се създават нови точки от 9 до 11 със следното съдържание:
„9. следи изрично, в процедурата да не бъдат допуснати до участие кандидати, подали оферти, неотговарящи на изискванията на възложителя;
10. преди сключване на договор за обществена поръчка, извършва отново проверка на документите, подадени от кандидатите, избрани за изпълнители. При проверката се установява, дали в подадената оферта са спазени всички изисквания на възложителя.
11. следи, договорите по реда на ЗОП да се сключват с изпълнители, отговарящи на изискванията на възложителя/1
1.4. В Преходните и заключителните разпоредби се добавя нов § 3. със следното съдържание:
„§ 3. Настоящите правила са утвърдени на 30.06.2015 г. и са изменени със заповед № 215/23.03.2016 г. на Изпълнителния директор.“
2. Настоящата заповед влиза в сила от датата на издаването й.
Приложение:
1. “ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПО КОИТО „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ“ АД Е ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ“.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на началниците на отделения, главен счетоводител, юрисконсулт, директора по Административната дейност, директор по лечебната дейност, Ръководител болнична аптека, технически секретар на Изп. директор, както и отдел Административен деловодител - за сведение.
 
Изпълнителен директор: д-р Иван Стоянов
 
 
 
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Z_215_230316.pdf)Z_215_230316.pdfЗАПОВЕД № 215/23.03.2016 г.148 kB30.03.201630.03.2016
Download this file (Pravila_ZOP_230316.pdf)Pravila_ZOP_230316.pdfВътрешни правила4489 kB30.03.201630.03.2016
Последно обновяване: Сряда, 30 Март 2016 02:06
Печат

Вътрешни правила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИНА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ АД
ГР. Русе, ул. „Независимост” № 2. тел.: 082/ 887 223

ЗАПОВЕД
№ 527/30.06.2015 г.
на основание чл.8б и чл.22г от Закона за обществени поръчки

НАРЕЖДАМ:
1. Приемам Вътрешни правила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки в „Многопрофилна болница за активно лечение - Русе“ АД.
2. Приемам Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на „Многопрофилна болница за активно лечение - Русе“ АД.
 
Приложения:
1. Вътрешни правила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки в „Многопрофилна болница за активно лечение - Русе“ АД.
2. Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на „Многопрофилна болница за активно лечение - Русе“ АД.
 
Съдържанието на заповедта да се доведе до знанието на главен счетоводител, юриста на болницата, ръководител Болнична аптека, технически секретар на Изп. директор и началниците на отделения в МБАЛ-Русе АД.
 
Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им и отменят Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в МБАЛ - Русе АД и за поддържането на профила на купувача, приети със заповед № 641 / 26.09.2014 г. на Изп. директор на МБАЛ - Русе АД.

Д-р Иван Стоянов Изп. директор на МБАЛ-Русе АД
 
 Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Wytr_prawila_ZOP.pdf)Wytr_prawila_ZOP.pdfВътрешни правила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки в сила от 30.06.2015 г.2482 kB02.07.201502.07.2015
Download this file (Prawila_dogowori_ZOP.pdf)Prawila_dogowori_ZOP.pdfВътрешни правила за планиране, организация и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договори за обществени поръчки в сила от 26.09.2014 г.677 kB30.09.201402.07.2015
Последно обновяване: Четвъртък, 02 Юли 2015 18:02