Печат

В МБАЛ Русе е доставен нов апарат за ядрено-магнитна резонансна образна диагностика

В МБАЛ Русе е доставен нов апарат за ядрено-магнитна резонансна образна диагностика Магнитнорезонансна система „Signa HDxt l.5T Scan Tools Bepcия 23.00” за магнито-резонансна образна диагностика на фирма „Дженерал Електрик Медикал Системс” ЕООД бе доставена в МБАЛ Русе АД по проект BG161РО001.1.1-08/2010/006 “Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе” от средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В МБАЛ Русе е доставен нов апарат за ядрено-магнитна резонансна образна диагностика Компактната 16-канална система за магнитно-резонансна образна диагностика е конфигурирана с магнит 1,5Т с активна защита и висока хомогенност на полето, което осигурява висока времева и пространствена разделителна способност.
Магнитно-резонансна система притежава стандартни техники за акуизиция – неврологични изследвания, кардио изследвания, мамологични изследвания, онкологични изследвания, ангиографски изследвания, техники за изследване МСК и гръбнак. Мощната платформа за реконструкция на образите в съчетание със софтуерните апликации позволява създаване на висококачествени образи в реално време.
Към предимствата на магнитно-резонансна система за образна диагностика се включват и съвременни техники за магнитно-резонансни изследвания и постобработка – техника за изобразяване на статични структури с висока пространствена резолюция, техника за подобряване на образа при ортопедични образи, 3D-визуализация на сложни анатомични структури, както и софтуерен пакет за постобработка и анализ на кръвоносните съдове – стенози, измерване на аневризми, техника за преодоляване на артефактите при получаване на образи на глава, Gradient echo (GRE) и Turbo Spin Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE), ЕКГ-тригерирана аквизиция и респираторно-тригерирана аквизиция, дифузно изобразяване, безконтрастно изобразяване на съдове, извличане на данни с корекция на артефактите, причинени от движение на пациента по време на получаване на образи. С апарата могат да се извършват специализирани онкологични изследвания - като мозъчна спектроскопия, спектроскопия на млечна жлеза и др.
Д-р Джендова Магнитно-резонансната система е окомплектована с канални бобини за изследване на глава и шия, гръбначен стълб, тяло, млечна жлеза, крайници, като притежава и многофункционална гъвкава бобина и бобина за малки анатомични райони.
Ядрено-магнитният резонс (ЯМР) се използва в медицината за създаване на анатомични изображения с пространствена резолюция по-малка от 1 mm; при изследване на кръвопотока, дифузията и функции на органите; в неврохирургия; при мускулно-костните връзки; при съдовите и онко- тъканите.
ЯМР томограф се състои от цилиндрична тръба, в която е разположен цилиндрично оформен мощен магнит, втори радиочестотен магнит и скенер, приемащ информацията от процеса. Чрез мощния електромагнит, който генерира силно магнитно поле, се дава възможност за създаване на контрастни изображения между различните меки тъкани посредством въздействие на водородните атоми в човешкото тяло. Въз основа на отговорите, които се получават от изследваните области в човешкото тяло, вследствие на действието на магнитното поле и радиочестотните импулси, се синтезира ЯМР изображение.

Мерките за защита при изследване с магнитен резонанс са различни от защитата на други методи в радиология, тъй като няма пряка заплаха от гледна точка на рентгенови лъчи. Магнитното поле може да предизвика механични повреди, причинени от движение на метални импланти. Необходимо е пациентите да уведомяват лекаря за налични импланти в тялото им.
Методът е безвреден както за възрастни, така и за деца. Методиката позволява детайлно представяне на различни части и региони на тялото без да се използват рентгенови лъчи.
МБАЛ Русе АД, като водещ лечебен център в област Русе и в частност в  Северен централен район, чрез системата за магнитно-резонансна образна диагностика ще обслужа пациенти в болничната и извъболничната помощ.

Пациентите, които имат направление за магнитнорезонансно образно изследване, или желаят да им се извърши такова изследване срещу заплащане, могат предварително да запишат ден и час на следните телефони:

• Вътрешен телефон в уредбата за ядрен магнитен резонанс: (082) 887205
• Д-р Джендова: (088) 8830469

Последно обновяване: Четвъртък, 04 Февруари 2016 19:41